Adatvédelmi nyilatkozat

1. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: „Szövetség”, „Adatkezelő”, „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 • Adatkezeló megnevezése: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
 • Nyilvántartási száma: 01-07-0000022
 • Adatkezelő székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 • Adatkezeló elektronikus címe: mkosz@hunbasket.hu
 • Adatkezeló képviselője: Bodnár Péter főtitkár
 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Lojek Levente
A Szövetség olyan Magyarországon működő, kosárlabdával foglalkozó országos sportági szakszövetség, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, más jogszabályokban, valamint alapszabályában meghatározott feladatokat lát el, és a jogszabályokban megállapított különleges jogosítványokat gyakorol.

A Szövetség a személyes adatokat hatályos belső szabályzatai, valamint valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai kezeli:

 • információs önrendelkezési jogtól és az információszabadságtól szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „lnfo. tv.”); az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendeleť' vagy „GDPR”).
 • A Szövetség a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Fogalmak
Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. S értelmező rendelkezéseivel.
Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésrŐl rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

ADATKEZELÉSI CÉL: Sütik (cookie-k) használata a weboldalon

A http://www.hunbasket.hu weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében az Adatkezeló ún. süďket (cookie-kat) használ.

Mi is az a süti (cookie)?
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A süď.k többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére.

Milyen célokból használunk cookiekat?
Kizárólag az alábbi célokból alkalmazunk cookiekat a weblapon:
az oldal optimális működésének biztosítása érdekében, a felhasználói élmény növelése érdekében, valamint statisztikai célú webanaliúkai mérésekhez alkalmazunk cookiekat.

Milyen jogalapon használunk cookiekat?
A weboldal működéséhez szükséges cookiekat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a látogatók hozzájárulására hivatkozással kezeljük, melyet a cookie hozzájáruláskezelőn keresztül tudnak megadni.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cooldekat?
A cookie hozzájáruláskezelő alkalmazásunkon keresztül tudja megadni, hogy milyen cookiek alkalmazásához járul hozzá.

Minden modern böngésző engedélyezi a siiďk beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sÜtiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automaďkus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetóségét, hogy szereme vagy nem engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldalfunkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
 • Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416
 • Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
 • Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
 • Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
 • Safari https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATIGZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Szövetség jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az äntett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat a Szövetség véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem Gnti.

Hozzáférési jog
Az érintettet kérelmére a Szövetség bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következŐ információkhoz hozzáférést biztosít:
   
a) az adatkezelés céljai;
   
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
   
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Szövetség a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   
e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szövetségtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga; ha az adatokat nem közvetlenül az éňntettől gyűjtötte a Szövetség, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

h) ha sor kerül automadzált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bfr.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül a Szövetség helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az äntettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kä az adat módosítását. A Szövetség csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

A Szövetség felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az antett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogaĺnak érvényesülését.

Törléshez való jog
Az érintett kérésére a Szövetség indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   
a) a Szövetségnek a személyes adatokra mát nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az antett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat a Szövetség jogellenesen kezeli;

e) a személyes adatokat a Szövetségre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szövetség korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szövetség ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kä azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szövetségnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szövetség jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az antett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének a Szövetség jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés t) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelóre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ha az érintett személyes adatait a Szövetség közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Érdekmérlegelési teszt
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, melyet az mkosz@hunbasket.hu e-mail címre Írt levelével az antett kikérhet.

Adathordozhatósághoz való jog
Az antett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szövetség rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Szövetség egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinď szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGkLÓ ELJÁRÁSREND
Az érintett a fend jogait az mkosz@hunbasket.hu címre megküldött levelében, a Szövetség székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a Szövetség székhelyén személyesen tudja gyakorolni. A Szövetség az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről a Szövetség a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az éňntettet. Amennyiben a kérelmet a Szövetségnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Szövetségnél tett nyilatkozattal ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az üntett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az äntett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az antett halálával megszűnt — a Rendelet 17. (törléshez való jQ és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az äntett a Szövetséggel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Szövetség, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Szövetség székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) a Szövetséggel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Szövetség korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzed Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Budapest, 2021. március 1.